رفتن به مطلب اصلی
Version: 4.x.x

راه‌اندازی تبلیغات ادیوری در یونیتی

در این مستند نحوه استفاده از تبلیغات ادیوری در یونیتی اندروید را شرح می‌دهیم.

افزودن کتابخانه ادیوری به پروژه#

برای افزودن کتابخانه ادیوری ابتدا باید فایل Adivery.unitypakcage را دریافت کنید.

فایل دریافتی را به پوشه Assets پروژه خود بکشید و یا از منوی Assets گزینه import package را انتخاب کنید، و فایل Adivery.unitypackage را انتخاب کنید.

در فایل پکیج بالا فایل با اسم launcherTemplate.gradle موجود است. در صورتی که از قبل این فایل را در پروژه خود ایجاد کرده اید، خط زیر را به بخش dependencies آن، اضافه کنید.

implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:1.5.10"

راه‌اندازی کتابخانه ادیوری#

ابتدا مطمئن شوید فضای نام کتابخانه ادیوری را در اسکریپت خود استفاده کرده باشید.

using AdiveryUnity;

سپس در تابع Start دستور configure را به شکل زیر فرا بخوانید. مقدار APP_ID را با شناسه اپلیکیشن خود که از داشبورد ناشرین دریافت می‌کنید، جایگزین کنید.

public void Start()
{
Adivery.Configure(APP_ID);
}

نمایش تبلیغ میان‌صفحه‌ای#

برای نمایش تبلیغ میان‌صفحه‌ای مطابق زیر دستور prepareInterstitialAd را صدا بزنید و کلید تبلیغ‌گاه که از پنل دریافت می‌کنید را به عنوان ورودی به آن بدهید. تبلیغ به طور خودکار بارگذاری می‌شود.

AdiveryListener listener;
public void Start()
{
Adivery.PrepareInterstitialAd(PLACEMENT_ID);
listener = new AdiveryListener();
listener.OnError += OnError;
listener.OnInterstitialAdLoaded += OnInterstitialAdLoaded;
Adivery.AddListener(listener);
}
public void OnInterstitialAdLoaded(object caller, string placementId)
{
// Interstitial ad loaded
}
public void OnError(object caller, AdiveryError error)
{
Debug.Log("placement: " + error.PlacementId + " error: " + error.Reason);
}

پس از بارگذاری تبلیغ با صدا زدن دستور زیر می‌توانید تبلیغ میان‌صفحه‌ای را نمایش دهید.

ادیوری بطور خودکار پس از نمایش تبلیغ، اقدام به بارگزاری تبلیغ بعدی می‌کند. شما می‌توانید برای نمایش تبلیغ های بعدی نیز تنها دستور زیر را وارد کنید.

if (Adivery.IsLoaded(PLACEMENT_ID)){
Adivery.Show(PLACEMENT_ID);
}

نمایش تبلیغ جایزه‌ای#

برای نمایش تبلیغ جایزه‌ای مطابق زیر دستور PrepareRewardedAd را صدا بزنید و کلید تبلیغ‌گاه که از پنل دریافت می‌کنید را به عنوان ورودی به آن بدهید. برای درخواست دریافت تبلیغ ادیوری بطور خودکار تبلیغ را بارگزاری می‌کند.

AdiveryListener listener;
public void Start()
{
Adivery.PrepareRewardedAd(rewardedPlacement);
listener = new AdiveryListener();
listener.OnError += OnError;
listener.OnRewardedAdLoaded += OnRewardedLoaded;
listener.OnRewardedAdClosed += OnRewardedClosed;
Adivery.AddListener(listener);
}
public void OnRewardedLoaded(object caller, string placementId)
{
// Rewarded ad loaded
}
public void OnRewardedClosed(object caller, AdiveryReward reward)
{
// Check if User should receive the reward
if (reward.IsRewarded){
getRewardAmount(reward.PlacementId); // Implrement getRewardAmount yourself
}
}
public void OnError(object caller, AdiveryError args)
{
Debug.Log("placement: " + error.PlacementId + " error: " + error.Reason);
}

پس از بارگزاری تبلیغ می‌توانید با استفاده از دستور زیر آن‌را نمایش دهید.

ادیوری بطور خودکار پس از نمایش تبلیغ، اقدام به بارگزاری تبلیغ بعدی می‌کند. شما می‌توانید برای نمایش تبلیغ های بعدی نیز تنها دستور زیر را وارد کنید.

if (Adivery.IsLoaded(PLACEMENT_ID)){
Adivery.Show(PLACEMENT_ID);
}

نمایش تبلیغ همسان#

برای نمایش تبلیغ همسان یک NativeAd بسازید و شناسه‌ی تبلیغ‌گاه تعریف شده در داشبورد ناشرین را به عنوان ورودی به آن بدهید. برای درخواست دریافت تبلیغ تابع LoadAd را فراخوانی کنید. این درخواست را کمی پیش از زمانی که قصد نمایش تبلیغ را دارید بدهید تا فرصت کافی برای دریافت تبلیغ وجود داشته باشد. برای بررسی وضعیت دریافت تبلیغ می‌توانید از تابع IsLoaded استفاده کنید. همچنین در صورتی که می‌خواهید هنگام رویداد دریافت تبلیغ را دریافت کنید می‌توانید به رویداد OnAdLoaded گوش دهید. پس از دریافت تبلیغ می‌توانید المان‌های تبلیغ را به وسیله‌ی تابع‌های زیر بخوانید:

 • GetHeadline
 • GetDescription
 • GetAdvertiser
 • GetCallToAction
 • GetImageTexture2D
 • GetIconTexture2D

همچنین با کلیک کاربر بر روی دکمه‌ی فراخوان (Call to Action) ‌با فرا خواندن تابع ‍RecordClick کاربر را به صفحه‌ی فرود تبلیغ هدایت کنید.

در زیر نمونه‌ای از نحوه‌ی استفاده از کلاس NativeAd آمده است.

private NativeAd native;
public void Start()
{
native = new NativeAd(PLACEMENT_ID);
native.OnAdLoaded += OnNativeAdLoaded;
native.LoadAd();
}
public void OnNativeAdLoaded(object caller, EventArgs args)
{
// Native ad loaded
print("Native ad headline: " + native.GetHeadline());
}

نمایش تبلیغ بنری#

برای نمایش تبلیغ بنری یک BannerAd بسازید و شناسه تبلیغ‌گاه تعریف شده در داشبورد ناشرین را به همراه BannerType و BannerPosition به عنوان ورودی به آن بدهید.

برای دریافت تبلیغ تابع LoadAd را فراخوانی کنید. این درخواست را کمی پیش از زمانی که قصد نمایش تبلیغ را دارید بدهید تا فرصت کافی برای دریافت تبلیغ وجود داشته باشد. برای بررسی وضعیت دریافت تبلیغ می‌توانید از تابع IsLoaded استفاده کنید. همچنین در صورتی که می‌خواهید هنگام رویداد دریافت تبلیغ را دریافت کنید می‌توانید به رویداد OnAdLoaded گوش دهید.

شما می‌توانید یکی انواع بنر ذکر شده در زیر را استفاده کنید.

 • BannerAd.TYPE_BANNER
 • BannerAd.TYPE_LARGE_BANNER
 • BannerAd.TYPE_MEDIUM_RECTANGLE

به دلیل محدودیت های پلتفرم یونیتی شما تنها می توانید تبلیغ بنری را در بالا و یا پائین صفحه نمایش دهید.

 • BannerAd.POSITION_TOP
 • BannerAd.POSITION_BOTTOM
BannerAd bannerAd;
public void start()
{
bannerAd = new BannerAd(bannerPlacement, BannerAd.TYPE_BANNER, BannerAd.POSITION_BOTTOM);
bannerAd.OnAdLoaded += OnBannerAdLoaded;
bannerAd.LoadAd();
}
public void OnBannerAdLoaded(object caller, EventArgs args)
{
bannerAd.Show();
// bannerAd.Hide(); می‌توانید در هر زمانی نمایش تبلیغ بنری را غیرفعال کنید.
}