راه‌اندازی تبلیغات ادیوری در یونیتی

در این مستند نحوه استفاده از تبلیغات ادیوری در یونیتی اندروید را شرح می‌دهیم.

افزودن کتابخانه ادیوری به پروژه

برای افزودن کتابخانه ادیوری ابتدا باید فایل Adivery.unitypakcage را دریافت کنید.

فایل دریافتی را به پوشه Assets پروژه خود بکشید و یا از منوی Assets گزینه import package را انتخاب کنید، و فایل Adivery.unitypackage را انتخاب کنید.

راه‌اندازی کتابخانه ادیوری

ابتدا مطمئن شوید فضای نام کتابخانه ادیوری را در اسکریپت خود استفاده کرده باشید.

using AdiveryUnity;

سپس در تابع Start دستور configure را به شکل زیر فرا بخوانید. مقدار APP_ID را با شناسه اپلیکیشن خود که از داشبورد ناشرین دریافت می‌کنید، جایگزین کنید.

public void Start()
{
  Adivery.Configure(APP_ID);
}

نمایش تبلیغ میان‌صفحه‌ای

برای نمایش تبلیغ میان‌صفحه‌ای یک InterstitialAd بسازید و شناسه‌ی تبلیغ‌گاه تعریف شده در داشبورد ناشرین را به عنوان ورودی به آن بدهید. برای درخواست دریافت تبلیغ تابع LoadAd را فراخوانی کنید. این درخواست را کمی پیش از زمانی که قصد نمایش تبلیغ را دارید بدهید تا فرصت کافی برای دریافت تبلیغ وجود داشته باشد. برای بررسی وضعیت دریافت تبلیغ می‌توانید از تابع IsLoaded استفاده کنید. همچنین در صورتی که می‌خواهید هنگام رویداد دریافت تبلیغ را دریافت کنید می‌توانید به رویداد OnAdLoaded گوش دهید. در نهایت برای نمایش تبلیغ میان‌صفحه‌ای تابع Show را فراخوانی کنید. در زیر نمونه‌ای از نحوه‌ی استفاده از کلاس InterstitialAd آمده است.

private InterstitialAd interstitial;

public void Start()
{
  interstitial = new InterstitialAd(PLACEMENT_ID);
  interstitial.OnAdLoaded += OnInterstitialAdLoaded;
  interstitial.OnAdClosed += OnInterstitialAdClosed;
  interstitial.LoadAd();
}

public void OnInterstitialAdLoaded(object caller, EventArgs args)
{
  // Interstitial ad loaded
}

public void OnInterstitialAdClosed(object caller, EventArgs args)
{
  // Interstitial ad closed
}

پس از دریافت تبلیغ در تابع onAdLoaded می‌توانید آن را ذخیره کنید و در زمان مناسب مشابه نمونه زیر نمایش دهید.

if (interstitial.IsLoaded())
{
  interstitial.Show();
}

نمایش تبلیغ جایزه‌ای

برای نمایش تبلیغ جایزه‌ای یک RewardedAd بسازید و شناسه‌ی تبلیغ‌گاه تعریف شده در داشبورد ناشرین را به عنوان ورودی به آن بدهید. برای درخواست دریافت تبلیغ تابع LoadAd را فراخوانی کنید. این درخواست را کمی پیش از زمانی که قصد نمایش تبلیغ را دارید بدهید تا فرصت کافی برای دریافت تبلیغ وجود داشته باشد. برای بررسی وضعیت دریافت تبلیغ می‌توانید از تابع IsLoaded استفاده کنید. همچنین در صورتی که می‌خواهید هنگام رویداد دریافت تبلیغ را دریافت کنید می‌توانید به رویداد OnAdLoaded گوش دهید. در نهایت برای نمایش تبلیغ میان‌صفحه‌ای تابع Show را فراخوانی کنید. با گوش دادن به رویداد OnAdRewarded هنگامی که کاربر تبلیغ را مشاهده کرد و واجد شرایط دریافت جایزه بود مطلع شوید. در زیر نمونه‌ای از نحوه‌ی استفاده از کلاس RewardedAd آمده است.

private RewardedAd rewarded;

public void Start()
{
  rewarded = new RewardedAd(PLACEMENT_ID);
  rewarded.OnAdLoaded += OnRewardedAdLoaded;
  rewarded.OnAdRewarded += OnRewardedAdRewarded;
  rewarded.OnAdClosed += OnRewardedAdClosed;
  rewarded.LoadAd();
}

public void OnRewardedAdLoaded(object caller, EventArgs args)
{
  // Rewarded ad loaded
}

public void OnRewardedAdRewarded(object caller, EventArgs args)
{
  // User should receive the reward
}

public void OnRewardedAdClosed(object caller, EventArgs args)
{
  // Rewarded ad closed
}

پس از دریافت تبلیغ در تابع onAdLoaded می‌توانید آن را ذخیره کنید و در زمان مناسب مشابه نمونه زیر نمایش دهید.

if (rewarded.IsLoaded())
{
  rewarded.Show();
}

نمایش تبلیغ همسان

برای نمایش تبلیغ همسان یک NativeAd بسازید و شناسه‌ی تبلیغ‌گاه تعریف شده در داشبورد ناشرین را به عنوان ورودی به آن بدهید. برای درخواست دریافت تبلیغ تابع LoadAd را فراخوانی کنید. این درخواست را کمی پیش از زمانی که قصد نمایش تبلیغ را دارید بدهید تا فرصت کافی برای دریافت تبلیغ وجود داشته باشد. برای بررسی وضعیت دریافت تبلیغ می‌توانید از تابع IsLoaded استفاده کنید. همچنین در صورتی که می‌خواهید هنگام رویداد دریافت تبلیغ را دریافت کنید می‌توانید به رویداد OnAdLoaded گوش دهید. پس از دریافت تبلیغ می‌توانید المان‌های تبلیغ را به وسیله‌ی تابع‌های زیر بخوانید:

 • GetHeadline
 • GetDescription
 • GetAdvertiser
 • GetCallToAction
 • GetImageTexture2D
 • GetIconTexture2D

همچنین با کلیک کاربر بر روی دکمه‌ی فراخوان (Call to Action) ‌با فرا خواندن تابع ‍RecordClick کاربر را به صفحه‌ی فرود تبلیغ هدایت کنید.

در زیر نمونه‌ای از نحوه‌ی استفاده از کلاس NativeAd آمده است.

private NativeAd native;

public void Start()
{
  native = new NativeAd(PLACEMENT_ID);
  native.OnAdLoaded += OnNativeAdLoaded;
  native.LoadAd();
}

public void OnNativeAdLoaded(object caller, EventArgs args)
{
  // Native ad loaded
  print("Native ad headline: " + native.GetHeadline());
}