رفتن به مطلب اصلی
Version: 4.x.x

شبکه‌های تبلیغاتی

برای نمایش تبلیغات دیگر شبکه‌های تبلیغاتی می‌توانید کتاب‌خانه‌ی شبکه‌ی تبلیغاتی مورد نظر خود را مشابه زیر به فایل build.gradle اپلیکیشن خود اضافه کنید.

dependencies {
// AdMob
implementation "com.google.android.gms:play-services-ads:19.5.0"
// AdColony
implementation "com.adcolony:sdk:4.3.0"
// UnityAds
implementation "com.unity3d.ads:unity-ads:3.5.1"
}