رفتن به مطلب اصلی
Version: 4.x.x

شبکه‌های تبلیغاتی

برای نمایش تبلیغات دیگر شبکه‌های تبلیغاتی می‌توانید کتاب‌خانه‌ی شبکه‌ی تبلیغاتی مورد نظر خود را مشابه زیر به فایل build.gradle اپلیکیشن خود اضافه کنید.

dependencies {
// AdMob
implementation "com.google.android.gms:play-services-ads:19.8.0"
// UnityAds
implementation "com.unity3d.ads:unity-ads:3.5.1"
// ChartBoost
implementation "com.chartboost:chartboost-sdk:8.2.1"
// Vungle
implementation "com.vungle:publisher-sdk-android:6.9.1"
// AppLovin
implementation "com.applovin:applovin-sdk:10.3.4"
// Mintegral
implementation "com.mbridge.msdk.oversea:reward:15.7.21"
implementation "com.mbridge.msdk.oversea:same:15.7.21"
// AdColony
implementation "com.adcolony:sdk:4.6.4"
}

برای اضافه کردن شبکه تبلیغاتی Mintegral نیاز دارید تا کد زیر را به بخش Repository های پروژه خود اضافه کنید.

maven {
url "https://dl-maven-android.mintegral.com/repository/mbridge_android_sdk_oversea"
}