شبکه‌های تبلیغاتی

برای نمایش تبلیغات دیگر شبکه‌های تبلیغاتی می‌توانید کتاب‌خانه‌ی شبکه‌ی تبلیغاتی مورد نظر خود را مشابه زیر به فایل build.gradle اپلیکیشن خود اضافه کنید.

dependencies {

  // AdMob
  implementation "com.google.android.gms:play-services-ads:19.5.0"

  // AdColony
  implementation "com.adcolony:sdk:4.3.0"

  // UnityAds
  implementation "com.unity3d.ads:unity-ads:3.5.1"

}